chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
*
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Câu hỏi 1 : Ở sinh thứ nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp đã buộc phải 499 lượt tARN. Trong các bộ cha đối mã của tARN tất cả A = 447; ba loại sót lại bằng nhau. Mã ngừng của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi nhiều loại của mARN làm khuôn cho sự tổng hòa hợp chuỗi pôlipeptit nói trên là?

A A = 448; X =350; U = G = 351. B U = 447; A = G = X = 351.C U = 448; A = G = 351; X = 350. D  A = 447; U = G = X = 352.

Bạn đang xem: Bài tập phiên mã và dịch mã


Lời giải chi tiết:

Có 499 lượt tARN => số ribonucleotit bên trên mARN là: 499×3+3=1500

Trong các bộ tía đối mã bao gồm 447A => trên mARN có 447U trong số bộ bố mã hóa aa, với 1U trong bộ ba kết thúc. Vậy bao gồm 448U.

Trong các bộ cha đối mã aa trên mARN bao gồm A=G=X =

*
, mà bộ ba ngừng là UAG buộc phải ta có số lượng các nhiều loại nucleotit A=G=351 ; U= 448; X=350

Đáp án C.


Câu hỏi 2 : Một phân tử mARN gồm chiều nhiều năm 4080 Ao . Số links hóa trị giữa những nucleotit của mARN này là:

A 1200 B 2399 C 2400 D  1199

Lời giải đưa ra tiết:

Phân tử mRNA có chiều lâu năm 4080 Ao có tổng cộng nu là 4080 : 3,4 = 1200

Giữa 2 nu có một liên kết hóa trị. Nhưng mà mRNA mạch thẳng

→ số link hóa trị có là: 1199

Đáp án D


Câu hỏi 3 : Một phân tử mARN chỉ cất 3 nhiều loại Nucleotit là A, U, X . Nhóm các bộ bố nào dưới đây có thể có bên trên mạch bổ sung cập nhật của gen đã phiên mã ra mARN nói trên?

A TAG, GAA, ATA, ATG B AAA, XXA, TAA, TXXC AAG, GTT, TXX, XAA D ATX, TAG, GAX, GAA

Lời giải đưa ra tiết:

Trên mARN chỉ đựng 3 các loại nucleotit là A, U, X

→ mạch mã nơi bắt đầu chỉ cất 3 nhiều loại nu là T, A, G

→ mạch bổ sung chỉ đựng 3 nhiều loại nu là A, T, X

Vậy loại toàn bộ các đáp án gồm G

Đáp án B


Câu hỏi 4 : Một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin. Chiều dài của protein này là:

A 894 Ao B  5100 Ao C 1013,2 AoD 900 Ao

Lời giải chi tiết:

Phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin

1 axit amin lâu năm 3 Ao

→ Chiều dài của phân tử protein này là: 298 x 3 894 Ao

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Một gen lâu năm 0,408 micrômet và gồm tỉ lệ từng một số loại nuclêôtit bởi nhau. Phân tử mARN vị gen tổng hợp tất cả chứa 35% uraxin cùng 30% guanin. Số lượng từng các loại ribônuclêôtit của phân tử mARN là:

A rU = 420, rA = 180, rG = 360, rX = 240 B rU = 840, rA = 360, rG = 720, rX = 480C rU = 180, rA = 420, rG = 240, rX = 360D rU = 360, rA = 840, rG = 480, rX = 720

Lời giải chi tiết:

Gen nhiều năm 0,408 µm ↔ 4080 Ao có toàn bô nu là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

Tỉ lệ 4 nhiều loại nu đều nhau → A = T = G = X = 600

Phân tử mARN do gen tổng hợp tất cả số nu là 1200

Mà phân tử mARN bao gồm chứa rU = 35 % cùng rG = 30%

→ rU = 420 % và rG = 360

Mà rU + rT = (A + T) : 2 = 600 → rA = 180

Tương từ rG + rX = (G + X) : 2 = 600 → rX = 240

Vậy rU = 420, rA = 180, rG = 360, rX = 240

Đáp án A


Câu hỏi 6 : cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một quãng mạch gốc của một gen ở vi trùng có trình tự những nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu như đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa đến đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình trường đoản cú của 4 axit amin kia là

A Ser-Arg-Pro-Gly B Ser-Ala-Gly-Pro

 C Pro-Gly-Ser-Ala. D Gly-Pro-Ser-Arg.

Lời giải chi tiết:

Mạch nơi bắt đầu : 3’ GGG XXX AGX XGA 5’

→ mARN : 5’ XXX GGG UXG GXU 3’

→ protein : Pro – Gly – Ser – Ala

Đáp án C


Câu hỏi 7 : Một phân tử mARN lâu năm 0,1989 µm, trong quy trình dịch mã sẽ giải phóng trọng lượng nước là 17370 đvC. Quá trình dịch mã đó buộc phải môi trường cung ứng số axit amin là:

A  970B 975C 1940D 966

Lời giải chi tiết:

Phương pháp:

- Số phân tử nước được giải hòa trong dịch mã bởi số liên kết peptit vào phân tử protein

Các giải:

- Số phân tử nước được giải phóng là (frac173702 + 16 = 965)

- Số aa môi trường cung cấp là 965 +1 = 966 ( vày số link peptit bằng số aa -1)

Chọn D


Câu hỏi 8 : Một ren ở sinh đồ dùng nhân sơ từ bỏ nhân đôi 4 đợt tiếp tục thu được các gen con. Những gen nhỏ này đa số được phiên mã 5 lần thu được các mARN. Từng mARN được tạo thành thành tất cả 6 lần riboxom trượt qua nhằm dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polypeptit được tổng thích hợp trong quy trình dịch mã trên là :

A 480B 240C 960D 120

Lời giải bỏ ra tiết:

1 ren nhân đôi 4 lượt liên tiếp → chế tác 24 = 16 ren con

Mỗi gen bé phiên mã 5 lần → thu được 16 × 5 = 80 mARN

Mỗi mARN tất cả 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã → chế tạo ra 80 × 6 = 480 chuỗi polypeptit

Chọn A


Câu hỏi 9 : fan ta tổng đúng theo một mARN xuất phát điểm từ 1 hỗn vừa lòng nuclêôtít bao gồm tỉ lệ A: U: G: X = 4: 3: 2: 1. Giả dụ sự phối kết hợp trong quy trình tổng đúng theo là hốt nhiên thì phần trăm bộ cha mã tất cả chứa nuclêôtít A là:

A 65,8% B 52,6%C 72,6% D 78,4%

Lời giải bỏ ra tiết:

Tỉ lệ bộ cha có không chứa nu A là (6/10)3 = 27/125

Vậy tỉ lệ thành phần bộ bố chứa nu A là: 98/125 = 78,4%

Chọn D


Câu hỏi 10 : Mạch 1 của gen có A1 = 100; T1 = 200. Mạch 2 của gen bao gồm G2 = 300; X2 = 400. Biết mạch 2 của gen là mạch khuôn. Ren phiên mã, dịch mã tổng vừa lòng 1 chuỗi polypeptit. Biết mã ngừng trên mARN là UAG, số nucleotit từng loại trong số bộ cha đối mã của ARN vận tải là:

A A = 100; U = 200; G = 400; X = 300B A = 199; U = 99; G = 300; X = 399C A = 200; U = 100; G = 300; X = 400D A = 99; U = 199; G = 399; X = 300

Lời giải bỏ ra tiết:

Theo bề ngoài bổ sung: A1 = T2 cùng A2 = T1

→ Mạch khuôn (mạch 2) có : A2 = 200 , T2 =100 , G2 = 300 , X2 = 400

Theo qui định bổ sung:

Nu bên trên mạch mã gốc bổ sung với nu trên mRNA

Nu trên mRNA bổ sung với nu trên anti-codon của tRNA

→ số nu trên những bộ ba đối mã giống như như số nu bên trên mạch 2

Mã chấm dứt là UAG (mRNA) – ko được dịch mã. Trên các bộ ba đối giảm đi những nu : A, U, X

→ số nucleotid bên trên tRNA là :

A = A2 – 1 = 200 – 1 = 199 U = T2 – 1 = 100 – 1 = 99

G = G2 = 300 X = G2 – 1 = 400 – 1 = 399

số nucleotid trên tRNA là : A = 199; U = 99; G = 300; X = 399

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : bạn ta tổng phù hợp một mARN xuất phát điểm từ một hỗn vừa lòng nuclêôtít gồm tỉ lệ A: U: G: X = 4: 3: 2: 1. Nếu như sự phối kết hợp trong quy trình tổng phù hợp là bỗng nhiên thì tỷ lệ bộ tía mã gồm chứa nuclêôtít A là:

A 65,8%B 52,6%C 72,6% D 78,4%

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng đặc điểm biến rứa đối.


Lời giải bỏ ra tiết:

Tỉ lệ bộ bố có không đựng nu A là (6/10)3 = 27/125 Vậy tỉ trọng bộ ba chứa nu A là: 98/125 = 78,4% Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Một phân tử mARN có: 150 ađênin; 210 uraxin; 90 guanin và 300 xitôzin. Số axit amin cần hỗ trợ cho phân tử mARN trên triển khai dịch mã là:

A  248B 249C 251D 250

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Số axit amin là (frac150 + 210 + 90 + 3003 - 1 = 249)

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : nếu như một phân tử mARN có tỉ lệ những loại nucleotit là 15% A, 20% G, 30% U với 35% X. Thì tỉ lệ thành phần % những loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã buộc phải mARN đó là bao nhiêu?

A 15% A, 20% X, 30% A, 35% G.B 22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.C 17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5% X.D 35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tỷ lệ nuclêôtit A bên trên mARN = xác suất nuclêôtit T bên trên mạch gốc = phần trăm nuclêôtit A bên trên mạch ngã sung

→ tỷ lệ nuclêôtit của gen


Lời giải chi tiết:

Tính nhanh:

 (A=T=fracr_A+r_U2)=22,5% ; (G=X=fracr_G+r_X2)= 27,5%

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 :  Phân tử prôtêin gồm một chuỗi pôlipeptit tất cả chứa các loại axit amin như sau: 100 Alanin, 80 Xistêin, 70 Triptôphan, 48 Lơxin. Chiều nhiều năm của gene đã tinh chỉnh và điều khiển tổng hòa hợp phân tử prôtêin nói trên làbao nhiêu biết gen đó là gen không phân mảnh: 

A 3060 ăngstronB 3570 ăngstronC 4080 ăngstronD 4590 ăngstron

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Số lượng aa của chuỗi polipeptide trong phân tử protein là

100 + 80 + 70 + 48 = 298 (aa)

→ số lượng bộ tía trên mARN tinh chỉnh tổng hòa hợp phân tử protein là

298 +1+1= 300 cỗ ba

→ Chiều lâu năm của gen đã điều khiển và tinh chỉnh tổng vừa lòng phân tử prôtêin này sẽ là

300 x 3 x 3.4 = 3060 A0

Chọn A 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : nghiên cứu và phân tích quá trình biểu lộ của một gen không phân mảnh fan ta nhận ra gen này có 116 Timine, tổng số liên kết hydro của gene là 1684. Hãy cho thấy số axit amin vào chuỗi polypeptid hoàn hảo mà gene trên mã hóa là bao nhiêu?

A 199 B 197C 198D 200

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Gen ko phân mảnh có 116 T => A = 116

Tổng số liên kết của ren là 1684 nên

G = (H - 2 A) : 3 = (1684 – 2 x 116) : 3= 484 Nu

Số bô bố mã hóa trên mARN do gen kia tổng hòa hợp là

(116 + 484) : 3 = 200 bộ ba 

Số axit amin trong chuỗi polypeptid hoàn hảo mà gene trên mã hóa là

200 - 1 - 1 = 198 (aa)

Chọn C 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Một gene ở vi trùng E.coli đang tổng hợp cho một phân tử prôtêin hoàn hảo có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng hợp từ ren trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1:2:3:4. Con số nuclêôtit từng loại của gen trên là

A A = T = 270; G = X = 630. B A = T = 630; G = X = 270.C A = T = 270; G = X = 627. D A = T = 627; G = X = 270.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Số rnu của mARN là ( 298 + 2) . 3 = 900

A : U : G : X = 1:2:3:4

Đặt A = x , U = 2x, G = 3x, X = 4x

→ x + 2x + 3x + 4x = 900

→ x = 90

→ A = 90, U = 180 , G= 270, X = 360

→ A = T = 270 , G = X = 630

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : nếu như một phân tử mARN bao gồm tỉ lệ những loại nucleotit là 15% A, 20% G, 30% U cùng 35% X. Thì tỉ lệ% các loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã cần mARN chính là bao nhiêu?

A 15%A,20%X,30%A,35%G.B 22,5%T,22,5%A,27,5%G,27,5%X.C 17,5%G,17,5%A,32,5%T,32,5%X.D 35%G,20%X,30%A,15%T.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tỷ lệ nuclêôtit A trên mARN = tỷ lệ nuclêôtit T bên trên mạch nơi bắt đầu = tỷ lệ nuclêôtit A trên mạch bửa sung

→ phần trăm nuclêôtit của gen


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính nhanh:

 (A=T=fracr_A+r_T2)=22,5%;(G=X=fracr_G+r_X2)=27%

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Một gene của vi trùng dài 510 (nm), mạch 1 tất cả A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gen phiên mã tạo nên một mARN bao gồm nucleotit nhiều loại A là 150. Số nucleotit các loại G môi trường cung ứng cho quy trình phiên mã là

A 600.B 900C 450D 1200.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa N và L : N = 2L/3,4


Lời giải bỏ ra tiết:

Gen lâu năm 510nm => N= 3000 ; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; X1= 600; G1= 450 .

rA=150 → T nơi bắt đầu = 150 → mạch 2 là mạch cội số G môi trường hỗ trợ = X2=G1= 450

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Một gen bao gồm chứa 1350 nuclêôtit và tất cả 20% ađênin. Số link hiđrô bị phá vỡ lẽ khigen phiên mã 3 lần bằng:

A 1755B 5265C 12285D 8755

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Tính số nucleotide mỗi các loại → Số liên kết hidro của ren H = 2A + 3G

- Số links hidro bị phá tan vỡ khi phiên mã n lần là n.H


Lời giải bỏ ra tiết:

A = 270 →G =405

H = 2A + 3G = 540 + 1215 = 1755

Số link H bị phá đổ vỡ sau 3 lần phiên mã là 3. 1755 = 5265

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi trăng tròn : Một gen bao gồm tỉ lệ A/G=2/3. Gene này sao mã gấp đôi đã lấy của môi trường 450 rU với 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:

A 4875B 2880C 7800 D 3900

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Tính số nucleotide nhiều loại A → Tính số nucleotide nhiều loại G → Số link hidro H = 2A + 3G


Lời giải chi tiết:

Số nuclêôtit loại A = (450 + 750) :2 = 600

Số nuclêôtit các loại G = 600. 3 : 2 = 900

Số liên kết hiđrô của gen H = 2A + 3G = 3900

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Một ren của vi khuẩn thực hiện phiên mã vẫn cần môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này còn có tổng số 1500 nucleotit. Số phân tử mARN tạo ra là:

A 2B 4C 1D 3

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Tổng số ribonucleotit môi trường hỗ trợ để tổng vừa lòng phân tử mARN là: 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo ra là: 45000 : 1500 = 3

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Một gen nhiều năm 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần với mỗi ren con tạo nên đều phiên mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp với số solo phân bao gồm chứa trong số phân tử mARN được tạo nên là:

A 8 phân tử cùng 9600 ribônuclêôtit B 6 phân tử và 7200 ribônuclêôtit C 12 phân tử cùng 14400 ribônuclêôtitD 16 phân tử cùng 19200 ribônuclêôtit

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

N = 4080 : 3,4 × 2 = 2400

Số gen con tạo thành là 23 = 8

Số mARN chế tác thành là 8 × 2 = 16

Số đối kháng phân tất cả trong mARN là 2400:2.16 = 19200

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : gồm 5 gen kết cấu giống nhau đều triển khai phiên mã một số lần cân nhau và đã áp dụng của môi trường thiên nhiên nội bào 45000 ribônuclêôtit. Biết từng gen có 150 vòng xoắn (mỗi vòng xoắn tất cả 10 cặp nuclêôtit). Tần số phiên mã của mỗi ren nói trên là:

A 3 lầnB 6 lầnC 15 lầnD 30 lần

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Tính số nucleotide của ren = số vòng xoắn ×10×2

- Tính tần số phiên mã

- Số nu môi trường hỗ trợ cho a gene phiên mã k lần là : a× k× N:2


Lời giải chi tiết:

Số nuclêôtit của ren N = 150 . 20 = 3000

Số nu môi trường hỗ trợ cho a ren phiên mã k lần là: 5. 3000.k:2=45000

→ k = 6

Chọn B 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Gen tất cả G = 20% cùng 720 nu nhiều loại T. Mạch đơn trước tiên của gen tất cả X = 276 nu cùng 21% A. Quá trình phiên mã của gen yêu cầu môi trường cung ứng 1404 nu nhiều loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần:

A Mạch 2:2 lầnB Mạch 1: 4 lần C Mạch 1: 3 lần D Mạch 2: 3 lần

Đáp án: D


Phương pháp giải:

1. Tính số nu nhiều loại G

2. Tính tổng thể nu

3. Tính số nu mỗi nhiều loại từng mạch

4. Xét mạch phiên mã → số lần phiên mã


Lời giải bỏ ra tiết:

có: G = 20% và T = 720 → Vậy X = G = 20% và A = T = 720

G = 20% buộc phải A = T = 30% → X = G = 480

→ Tổng số nu là 2400.

Mạch 1 gồm X1 = 276 với A1 = 21% số nu của mạch → A1 = 0,21 ×1200 = 252

Vậy mạch 2 bao gồm số nu một số loại A là A2 = 720 - 252 = 468

Ta có U bên trên mARN bắt cặp bổ sung với A bên trên mạch mã gốc trong phiên mã

Do kia ta xét 1404 không phân tách hết mang lại 252 và 1404 chia 468 được 3

→ Mạch 2 là mạch mã gốc

Số lần phiên mã là 3 lần

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : trên một phân tử mARN tất cả hiệu số giữa các loại ribonucleotit như sau: A-U=450, X-U=300. Bên trên mạch khuôn của nó có T - X=20% số nuclêôtit của mạch. Biết gen tổng phù hợp ra mARN dài 6120 Å. Số lượng nuclêôtit loại A của mARN là:

A 540.B 240C 690D 330.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính tổng thể nu : N=2L/3,4

Tính số nu trên mARN

Tính số nucleotide nhiều loại A


Lời giải bỏ ra tiết:

A - U = 450 → U = A - 450

X – U = 300 → X = 300 + U = A - 150

Trên mạch khuôn: T - X = 20% số nu của mạch.

→ bên trên mARN bao gồm A - G = 20% số nu của mARN.

Gen tổng phù hợp ra mARN dài 6120 Å ↔ có tổng số nu là 6120: 3,4 × 2 = 3600

→ bên trên mARN gồm tổng số nu là 1800.

Vậy A - G = 360 → G = A - 360

Có A + U + G + X = 1800

Thay U, G, X, ta có

A + A - 450 + A 360 + A - 150 = 1800

→ A = 690

Chọn đúng: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng phù hợp từ phân tử mARN hoàn chỉnh có 1500 nuclêôtit là:

A 1500B 498C 499D 500

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Số axit amin trong chuỗi polipeptide được tổng vừa lòng là 1500 : 3 – 1 = 499

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu tạo ở sinh đồ nhân chuẩn có các vùng và số nucleotit khớp ứng như sau:

Số axit amin trong một phân tử protein hoàn chỉnh do mARN trên tổng thích hợp là: 

A 121B 120C 119D 204

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Tính số nuclêôtit trong số đoạn exon của mARN

- Tính số axit amin vào phân tử protein hoàn chính


Lời giải chi tiết:

Tổng số Nu trong các đoạn exon của mARN cứng cáp là: 90+60+150+63=363 

Số bộ bố trên mARN trưởng thành và cứng cáp là: 363/3=121 

Số axit amin trong phân tử protein hoàn chỉnh là: 121−1−1=119 (trừ mã hoàn thành và trừ axit amin mở đầu).

Chọn: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : Một ren (M) tất cả chiều lâu năm 0,51mm. Trong quá trình dịch mã sẽ tổng hợp buộc phải một chuỗi pôlipeptít tất cả 399 axitamin. (M) là ren của một số loại sinh trang bị nào sau đây?

A Thể ăn khuẩn.B VirútC Nấm.D vi khuẩn Ecôli. 

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính tổng số nu của gen

Xác định số bộ bố của gen

So sánh số axit amin tạo ra thành với đề bài bác → xác minh loài SV


Lời giải đưa ra tiết:

Gen M có chiều dài 0.51mm → N= 3000 nu. Phiên mã tạo ra mARN gồm 500 cỗ ba.

Nếu gen M là của sinh đồ dùng nhân sơ, dịch mã sẽ khởi tạo ra 500-1=499 axit amin không giống với đề bài → gen M là của sinh đồ dùng nhân thực.

Chọn C.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 29 : Ở sinh vật nhân sơ, một gene cấu trúc bao gồm chiều dài bằng 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh do gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường và không tính axit amin mở đầu.

A 399B 398C 400D 798.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tính tổng số nucleotide của gen

Tính số bộ bố trên mARN → Số aa của chuỗi polipeptide


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có gen gồm chiều nhiều năm là 0,408 micrômet→4080 Å

Số lượng nucleotit trong gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

Số lượng bộ cha trên phân tử mARN được phiên mã là: 2400 : 2 : 3 = 400

Trong chuỗi polipeptit của ren này tổng phù hợp có số lượng aa là : 400 – 2 = 398

Chọn B 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : Phân tử prôtêin bao gồm 1 chuỗi pôlipeptit tất cả chứa các loại axit amin như sau: 100alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Chiều lâu năm của gene đã tinh chỉnh và điều khiển tổng hợpphân tử prôtêin nói trên là:

A 3060 ÅB 3570 ÅC 4080 Å D 4590 Å

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Tính số axit amin của chuỗi polipeptide

Tổng số nucleotide của gen → Chiều lâu năm gen

 


Lời giải bỏ ra tiết:

Số axit amin của chuỗi polipeptide là 100 + 80+ 70 + 48 = 298

→ tổng thể nucleotide của ren là (298 + 2) .3.2 = 1800

→ L = 1800 : 2 . 3.4 = 3060

Chọn A


Đáp án - giải thuật

30 bài bác tập tính toán Phiên mã và dịch mã - Phần 2

Tổng vừa lòng 30 bài tập trắc nghiệm tinh toán Phiên mã và dịch mã tất cả đáp án cùng lời giải cụ thể giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài xích tập triết lý Phiên mã với dịch mã - Phần 3

Tổng thích hợp 30 bài tập trắc nghiệm kim chỉ nan Phiên mã cùng dịch mã có đáp án cùng lời giải chi tiết giúp các em nắm rõ kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài tập trắc nghiệm triết lý Phiên mã và dịch mã - Phần 2

Tổng hòa hợp 30 bài bác tập trắc nghiệm định hướng Phiên mã với dịch mã gồm đáp án cùng lời giải cụ thể giúp những em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài tập kim chỉ nan Phiên mã với dịch mã

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm định hướng Phiên mã với dịch mã tất cả đáp án với lời giải cụ thể giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài xích tập Phiên mã và dịch mã nút độ cạnh tranh - Phần 2

Tổng vừa lòng 30 bài bác tập trắc nghiệm Phiên mã với dịch mã nút độ nặng nề (vận dụng và vận dụng cao) bao gồm đáp án cùng lời giải chi tiết giúp những em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài tập Phiên mã và dịch mã nấc độ khó khăn

Tổng vừa lòng 30 bài bác tập trắc nghiệm Phiên mã và dịch mã mức độ cạnh tranh (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án với lời giải cụ thể giúp những em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ dễ - phần 2

Tổng đúng theo 30 bài xích tập trắc nghiệm Phiên mã và dịch mã mức độ dễ dàng (nhận biết cùng thông hiểu) tất cả đáp án cùng lời giải cụ thể giúp các em nắm rõ kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ dễ

Tổng phù hợp 30 bài tập trắc nghiệm Phiên mã cùng dịch mã mức độ dễ dàng (nhận biết cùng thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem thêm: Cảm Ứng Ở Đông Vật Bài 27 - Lý Thuyết Cảm Ứng Ở Động Vật (Tiếp Theo)


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp opstinacajnice.com


gửi góp ý Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép opstinacajnice.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.