Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính và chiều cao của hình ảnh trong nhị trường đúng theo ở C5. Cho thấy thêm vật AB có độ cao h = 1cm


Phương pháp giải – Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

– TH1: Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm.

Bạn đang xem: Bài c6 trang 118 sgk vật lý 9

*

AB = h = 1cm

OA = d = 36cm

OF = OF’ = f = 12cm

A’O = ? A’B’ = ?

Ta có: (Delta OAB sim Delta OA’B’ Rightarrow A’B’ over AB = A’O over AO) (1)

Ta có: (Delta mOIF’ sim Delta A’B’F’ Rightarrow A’B’ over OI = A’F’ over OF’) (2)

Mà: OI = AB (3)

Từ (1), (2) và (3) ( Rightarrow A’O over AO = A’F’ over mOF’ = A’O – mOF’ over mOF’ Leftrightarrow A’O over 36 = A’O – 12 over 12)

(Rightarrow A’O = 18cm)

Thay A’O = 18cm vào (1) ta có: (A’B’ over 1 = 18 over 36 Rightarrow A’B’ = 0,5cm).

Vậy chiều cao của ảnh là 0,5cm, khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là 18 cm.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Hiện Tượng Các Nst Tương Đồng Bắt Đôi Với Nhau Có Ý Nghĩa Gì ?

– TH2: Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm.

*

AB = h = 1cm

OA = d = 8cm

OF = OF’ = f = 12cm

A’O = ? A’B’ = ?

Ta có: (Delta OAB sim Delta OA’B’ Rightarrow A’B’ over AB = A’O over AO) (1)

Ta có: (Delta mOIF’ sim Delta A’B’F’ Rightarrow A’B’ over OI = A’F’ over OF’) (2)

Mà: OI = AB (3)

Từ (1), (2) và (3) ( Rightarrow A’O over AO = A’F’ over mOF’ = A’O + mOF’ over mOF’ Leftrightarrow A’O over 8 = A’O + 12 over 12 )

(Rightarrow A’O = 24cm)

Thay A’O = 24cm vào (1) ta có: (A’B’ over 1 = 24 over 8 Rightarrow A’B’ = 3cm)