Đây là tỷ số mình tiếp tục sử dụng trong khi phân tích báo cáo tài bao gồm một cp nào đó. Xác suất Tỷ lệ chiếm hữu vốn/bị sở hữu vốn chúng ta cũng có thể hiểu nôm na như vậy này.