Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Competencies là gì

*
*
*

competence
*

competence /"kɔmpitəns/ (competency) /"kɔmpitənsi/ danh từ năng lực, khả năngto have no competence for a task: không có đủ kỹ năng làm việc gì tiền thu nhập đủ nhằm sống sung túcto have no more than a competence: cũng chỉ kiếm đủ sống sung túc (pháp lý) thẩm quyềnthis does not fall within the competence of the cow!: việc này sẽ không thuộc thẩm quyền của toà
năng lựcnăng lực, khả năngtrách nhiệmnăng lựclegal competence: năng lực hành vi pháp luậttechnical competence: năng lực kỹ thuậtphong lưusung túcthẩm quyềntechnical competencekhả năng kỹ thuật

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Competence: năng lượng năng lượng trí tuệ của một cá nhân tham gia các vụ kiện hay các giao dịch và tình trạng niềm tin của một fan để chịu trách nhiệm cho quyết định và hành vi của mình.

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Competence

Năng lực

các bên tham gia phù hợp đồng bảo đảm phải có năng lượng hiểu được ý nghĩa của những hành động của bản thân thì thích hợp đồng mới tất cả hiệu lực.
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

competence

Từ điển Collocation

competence noun

1 ability to do sth well

ADJ. great | basic | administrative, managerial, professional, social, technical | communicative, language, linguistic, reading

VERB + COMPETENCE have | demonstrate, display, prove, show She shows a high cấp độ of technical competence. | lack | achieve, acquire, develop, gain He gradually developed the competence to khuyễn mãi giảm giá with the more difficult cases. | challenge, question

PREP. beyond sb"s ~ I"m afraid the work is beyond his competence. | within sb"s ~ This should be well within your competence. | ~ as Students had questioned her competence as a teacher. | ~ for He displayed great competence for the job. | ~ in competence in English

PHRASES a level/standard of competence

2 power to giảm giá with sth

ADJ. formal | exclusive

VERB + COMPETENCE have The commission has no formal competence in cultural matters.

PREP. outside sb/sth"s ~ matters that fall outside the court"s competence | within sb/sth"s ~ The decisions come within the competence of the council.

PHRASES an area of competence

Từ điển WordNet


n.




Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Residency Là Gì, Residency Tiếng Anh Là Gì

Bloomberg Financial Glossary

Sufficient ability or fitness for one"s needs. The necessary abilities lớn be qualified to achieve a certain goal or complete a project.

English Synonym and Antonym Dictionary

competencessyn.: competency