Tập 1: bao gồm 18 tuần, từng tuần: 2 bài xích viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ I với 1 bài xích kiểm tra cuối học tập kì I. Tổng thể 38 bài bác viết


Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tập 1 đáp án

Tập 2: có 17 tuần, từng tuần: 2 bài bác viết, 1 bài bác kiểm tra giữa học kỳ II với 1 bài kiểm tra cuối học kì II. Tổng cộng 36 bài viết.
Giải BT thuộc em học Toán 5 giúp những em học sinh được luyện tập, những dạng bài đã làm cho trên lớp để năm chắc kiến thức mới hơn, thông qua đó học tập giỏi hơn.


Xem thêm: Đất Feralit Có Đặc Tính Gì, Và Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Việc Sử Dụng Đất

Mục lục Giải BT thuộc em học Toán 5

Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1Tuần 1 ngày tiết 1 trang 5, 6 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 1 tiết 2 trang 6, 7 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 2Tuần 2 máu 1 trang 8 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 2 máu 2 trang 9, 10 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3Tuần 3 máu 1 trang 11 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3 ngày tiết 2 trang 12, 14 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 4Tuần 4 tiết 1 trang 15, 16 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 4 tiết 2 trang 16, 17 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5Tuần 5 huyết 1 trang 18, 19 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5 máu 2 trang 19, 20 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 6Tuần 6 máu 1 trang 21 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 6 tiết 2 trang 22, 23 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 7Tuần 7 tiết 1 trang 24, 25 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 7 tiết 2 trang 25, 26 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 8Tuần 8 tiết 1 trang 27 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8 tiết 2 trang 28, 29 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 9Tuần 9 ngày tiết 1 trang 30 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 9 máu 2 trang 31, 32 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Đáp án chất vấn giữa học tập kì 1 trang 33, 34 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 10Tuần 10 huyết 1 trang 35 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 10 ngày tiết 2 trang 36, 37 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 11Tuần 11 huyết 1 trang 38 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 11 máu 2 trang 39, 40 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 12Tuần 12 huyết 1 trang 41 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 12 ngày tiết 2 trang 42, 43 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 13Tuần 13 tiết 1 trang 44 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 13 ngày tiết 2 trang 45, 46 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14Tuần 14 tiết 1 trang 47, 48 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14 huyết 2 trang 48, 50 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 15Tuần 15 ngày tiết 1 trang 51, 52 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 15 ngày tiết 2 trang 52, 53 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16Tuần 16 tiết 1 trang 54, 55 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16 máu 2 trang 55, 56 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 17Tuần 17 huyết 1 trang 57 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 17 ngày tiết 2 trang 58, 60 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 18Tuần 18 ngày tiết 1 trang 61, 62 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 18 huyết 2 trang 63, 64 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Đáp án kiểm tra cuối học tập kì 1 trang 65, 66 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1

Cùng em học Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 20 trang 9, 12 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 21 trang 13, 16 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 22 trang 17, 21 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 23 trang 22, 25 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 24 trang 26, 29 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Đáp án đánh giá giữa học tập kì 2 trang 30, 31 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 25 trang 32, 34 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 26 trang 35, 37 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 27 trang 38, 40 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 28 trang 41, 43 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 29 trang 44, 45 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 30 trang 46, 48 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 31 trang 49, 51 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 32 trang 52, 54 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 33 trang 55, 57 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 34 trang 58, 60 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 35 trang 61, 63 - cùng em học Toán 5 Tập 2Đáp án kiểm tra cuối học tập kì 2 trang 64, 66 - thuộc em học Toán 5 Tập 2