Câu hỏi: có tác dụng thế nào để xác định được kiểu gene của cá thể mang ý nghĩa trạng trội?

Trả lời:

- Để xác định kiểu gen mang ý nghĩa trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang tính chất trạng trội, thì đối tượng gồm kiểu gen đồng hợp trội.

Bạn đang xem: Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng tất cả kiểu ren dị hợp

- Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cá thể mang tính chất trạng trội cần xác định kiểu gene với những cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội có kiểu ren đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó gồm kiểu ren dị hợp A

Hãy cùng opstinacajnice.com đi tìm kiếm hiểu chi tiết về phép lai đối chiếu nhé.

Lai một cặp tính trạng (tt)

1. Một số khái niệm:

- Kiểu gen:là tổ hợp toàn bộ các các gen trong tế bào của cơ thể

Thông thường lúc nói tới kiểu ren của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen tương quan tớ các tính trạng đang được thân thiết như: kiểu gen AA quy định hoa đổ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gene chứa cặp ren gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp gene gồm 2 gen tương ứng khác biệt gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 vì 2 kiểu gen AA cùng Aa cùng biểu hiện.

2. Lai phân tích:

*

Mỗi một phép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

- Khái niệm:

+ Lai so sánh là phép lai giữa cá thể mang tính chất trội cần xác định kiểu ren với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn.

+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu ren đồng hợp trội (AA).

+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gene dị hợp (Aa).

3.Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

- trong sản xuất, nếu ta dùng những giống không thuần chủng thì trong số thế hệ nhỏ cháu của bọn chúng sẽ xuất hiện các tính trạng lặn, tạo nên giống mất tính đồng nhất với ổn định và tất cả thể xuất hiện tính trạng xấu.

- Để xác định độ thuần chủng của giống tadùng phương pháp lai phân tích.

- Ý nghĩa :

+ vào chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu : xác định những tính trạng muốn muốn với tập trung nhiều ren quý vào một kiểu ren để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan liêu trội lặn.

+ Để kiêng sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) có tác dụng xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi , cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

4. Trội không hoàn toàn:

a) Hiện tượng trội hoàn toàn:là hiện tượng gen trội lấn át trọn vẹn gen lặn dẫn đến thể dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội.

b) Hiện tượng trội không hoàn toànlà hiện tượng gene quy định tính trạng trội, không hoàn toàn lấn át gen lặn tương ứng, biểu hiện kiểu hình trung gian giữa trội cùng lặn ở kiểu gene dị hợp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 10 Sgk, Giải Bài 1 2 3 Trang 25 Sgk Sinh Học 10

5. Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền với chọn giống:

+ Xác định kiểu gene của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử tốt dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho một loại giao tử nên tỉ lệ so với về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ những loại giao tử của cơ thể bao gồm kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

+ Xác định tính trạng được 1 cặp gen alen quy định hay vị nhiều cặp gene tương tác với nhau quy định