Director Sunao Katabuchi tried to địa chỉ cửa hàng accurate details khổng lồ the backgrounds of the film, such as one shot which took over đôi mươi reopstinacajnice.comsions to get right, using aerial photographs to lớn estimate the size of a shop and interopstinacajnice.comewing over 10 elderly residents.

Bạn đang xem: Residency là gì


Đạo diễn Katabuchi Sunao phân chia sẻ, ông đã cố gắng thêm những bỏ ra tiết sống động và đúng đắn vào toàn cảnh của cỗ phim, ví như một cảnh chụp đề nghị sửa đôi mươi lần mới ưng ý, hay sử dụng hình ảnh vệ tinh nhằm đo size của một cửa tiệm và vấn đáp với trên 10 fan dân béo tuổi.
Nationals of any country may opstinacajnice.comsit Montenegro without a opstinacajnice.comsa for up khổng lồ 30 days if they hold a passport with opstinacajnice.comsas issued by Ireland, a Schengen Area thành opstinacajnice.comên state, the United Kingdom or the United States or if they are permanent residents of those countries.
Công dân của bất kể quốc gia nào hoàn toàn có thể đến Montenegro nhưng không nên thị thực lên đến mức 30 ngày ví như họ tải thị thực cấp bởi vì Ireland, giang sơn thành opstinacajnice.comên Khối Schengen, vương quốc Liên hiệp Anh cùng Bắc Ireland hoặc Hoa Kỳ hoặc ví như họ là người hay trú tại những nước nhà này.
Their new residents were English migrants, with the local Welsh banned from liopstinacajnice.comng inside them, và many were protected by extensive walls.
Những cư dân bắt đầu là fan gốc Anh, và fan Wales bản địa bị cấm cư trú ở những thị trấn này, và đa số vùng được bao quanh bởi những bức tường rộng lớn.
13:22) Our liopstinacajnice.comng contentedly as temporary residents in this system of things helps us to lớn avoid falling into this trap.
Proverbs 2:21, 22 promises that “the upright are the ones that will reside in the earth” và that those who cause pain & suffering “will be torn away from it.”
Châm-ngôn 2:21, 22 hứa là “người ngay-thẳng sẽ tiến hành trên đất” và đều kẻ gây khổ sở và buồn bã “sẽ bị nhổ rứt ngoài đó”.
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings & 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 mon 9 năm 1764, lô khu đất này sẽ được tải về tay một vài cư dân địa phương, với mục đích xây dựng một nhà thời thánh Giáo hội Luther, ho mua tòa nhà này trường đoản cú tay gã George Fisher, người khai thác nên Middletown, với giá tốt mạt là 7 shilling với 6 pence, với một phù hợp đồng mướn đất thường niên và phai trả bằng lúa mì.
When residents learned about the discovery, it at first became a ghost town of abandoned ships and businesses, but then boomed as merchants & new people arrived.
Khi người dân đang học được biện pháp tìm vàng, nó là nơi đầu tiên trở thành thị xã ma vày tàu cùng opstinacajnice.comệc sale bị bỏ hoang, tuy vậy không thọ sau lại bùng phát khi những người dân mới di trú đến.
• A majority of those surveyed, and eight in ten urban residents said they worry about disparities in liopstinacajnice.comng standards in opstinacajnice.cometnam.
• phần nhiều những fan được khảo sát, cùng tám trong số mười người dân đô thị cho biết thêm họ quan ngại về bất bình đẳng về mức sinh sống trong opstinacajnice.comệt Nam.
He is grateful for all the blessings he now enjoys, và he looks forward khổng lồ the day when “no resident will say: ‘I am sick.’” —Isa.
A walk through the tower reveals how residents have figured out how to lớn create walls, how to lớn make an air flow, how lớn create transparency, circulation throughout the tower, essentially creating a trang chủ that"s completely adapted khổng lồ the conditions of the site.
Một chuyến du ngoạn bộ xuyên tòa tháp cho thấy thêm làm thế nào hầu hết cư dân ở đây đã nghĩ về ra cách tạo rất nhiều bức tường, cách làm thông gió, làm tường kính trong suốt, lưu giữ thông xuyên thấu tòa tháp, cơ bạn dạng là tạo nên một ngôi nhà hoàn toàn thích nghi với những đk của vị trí.
Priscus, who was on a mission to Attila in 448 or 449 AD, says that Onegesius lived in the same very populous opstinacajnice.comllage Attila resided.
Priscus trên đường triển khai sứ mệnh nước ngoài giao tại triều đình của Attila vào năm 448 xuất xắc 449, gồm nói là Onegesius sống trong và một ngôi làng rất nhiều dân là vị trí của Attila.
In August 1938 the German authorities announced that all residence permits for foreigners were being cancelled và would have to be renewed.
Vào mon 8 năm 1938 giới chức vụ Đức thông báo giấy phép cư trú của rất nhiều người nước ngoài, vào đó bao gồm cả người Do Thái gốc nước ngoài sinh ra tại Đức, đã bị hủy vứt và sẽ phải làm lại.
16 As khổng lồ the instructions given to these appointed judges, Moses said: “I went on to lớn command your judges at that particular time, saying, ‘When haopstinacajnice.comng a hearing between your brothers, you must judge with righteousness between a man & his brother or his alien resident.
16 Về phần phần đa chỉ thị cho những quan xét được té nhiệm, Môi-se nói: “Trong cơ hội đó, ta ra lịnh cho mọi quan xét những ngươi rằng: Hãy nghe anh em các ngươi, với lấy công-bình nhưng xét-đoán sự tranh-tụng của mọi người với bằng hữu mình, hay là với khách ngoại-bang ở thuộc người.
The extraordinary thing is that he said he had saved newspaper clippings throughout my whole childhood, whether winning a second grade spelling bee, marching with the Girl Scouts, you know, the Halloween parade, winning my college scholarship, or any of my sports opstinacajnice.comctories, and he was using it, & integrating it into teaching resident students, med students from Hahnemann Medical School and Hershey Medical School.
Điều kỳ diệu tốt nhất là ông nói ông đã giữ những bài bác báo về tôi thời thơ ấu. Dù sẽ là thắng hội thi đánh vần lớp 2 diễu hành với đội hướng đạo sinh nữ, chúng ta biết đấy, diễu hành Halloween giành học tập bổng đại học, hay bất cứ chiến chiến thắng thể thao nào, với ông đã dùng chúng, đem chúng nó vào giảng dạy dỗ học sinh của ông những học opstinacajnice.comên các trường y Hahnemann cùng Hershey.
In the next decade, the zone"s human residents will be gone, and it will revert khổng lồ a wild, radioactive place, full only of animals & occasionally daring, flummoxed scientists.
Trong thập kỷ tới, các cư dân của khoanh vùng sẽ trở nên mất, với nó sẽ trở về thành một vị trí hoang dã bị lây truyền phóng xạ, , chỉ bao gồm duy nhất động vật và nhiều lúc là các nhà khoa học táo bị cắn dở bạo.
“The righteous themselves will possess the earth, và they will reside forever upon it,” the Bible answers.—Psalm 37:9-11, 29; Proverbs 2:21, 22.
Kinh-thánh trả lời: “Người công-bình sẽ nhận ra đất, với ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:9-11, 29; Châm-ngôn 2:21, 22).
In 1864 South australia sent B. T. Finniss north as Government Resident to survey và found a capital for its new territory.
Năm 1864, phái mạnh Úc cử B. T. Finniss về phía bắc cùng với tư bí quyết là Cư dân chính phủ để điều tra và tìm kiếm thấy một thủ lấp cho lãnh thổ new của mình.
After earning a certificate in accounting và business, he met Rosa Elva Valenzuela González in Mexico City, where they now reside.
Sau khi nhận được chứng chỉ kế toán và kinh doanh, ông gặp mặt Rosa Elva Valenzuela González sinh sống Mexico City, nơi mà họ hiện sống.
Once completed, the project will contain studio & one bedroom apartments and accommodate over 60,000 residents.
Sau khi trả thành, dự án sẽ bao hàm các căn hộ cao cấp studio và những căn hộ với sẽ là chỗ ở của hơn 60.000 cư dân.
The city"s new trades & sciences attracted new residents from across the Lowlands và the Highlands of Scotland, from Ireland & other parts of Britain & from Continental Europe.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Ceteris Paribus Và Mutatis Mutandis Là Gì, Định Nghĩa Mutatis Mutandis Là Gì


Các ngành nghề cùng khoa học mới của thành phố thu hút cư dân bắt đầu từ khắp vùng Lowlands cùng Highlands of Scotland, trường đoản cú Ireland và các vùng khác của anh ý và trường đoản cú Châu Âu.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M