Bài 10. Tương tác gen với tác động đa hiệu của gen

I. KHÁI NIỆM TƯƠNG TÁC GEN

Là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều ren không alen cùng quy định một kiểu hình.

Bạn đang xem: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

" Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình.

II. CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC ren KHÔNG ALEN

1. Tương tác bổ sung (bổ trợ)

a. Khái niệm: Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai tốt nhiều gene không alen thuộc qui định một tính trạng, trong đó sự xuất hiện của 2 alen trội làm cho xuất hiện kiểu hình mới.

b. Sơ đồ lai kiểm chứng:

*

c. Giải yêu thích kết quả:

- F2 bao gồm 9+7 = 16 tổ hợp → F1 mang lại 4 loai giao tử → F1 dị hợp về 2 cặp gene (AaBb).

-Ta thấy F1 (AaBb) dị hợp về 2 cặp gen chỉ biểu hiện một tính trạng hoa đỏ → hiện tượng 2 gen tương tác quy định 1 tính trạng:

+ hai alen trội A và B nằm trên 2 NST khác nhau sinh ra sản phẩm tương tác với nhau đã qui định tính trạng hoa đỏ (A­_B_)

+ khi chỉ có một trong 2 ren trội hoặc không tồn tại gen trội nào thì hoa màu sắc trắng ( A-bb, aaB-, aabb)

2. Tương tác át chế

a. Khái niệm: Là hiện tượng tương tác giữa nhị (hay nhiều) ren trong đó 1 ren này giam cầm sự hoạt động của 1 gen khác thuộc locut không giống nhau.

Có nhị truờng hợp: át chế trội với át chế lặn.

b. Sơ đồ lai:

*

c. Giải thích:

Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → tất cả 16 tổ hợp lai nhưng không giống tỉ lệ 9 : 3 : 3 1 chứng tỏ các gen phân li độc lập nhưng gồm sự tương tác với nhau, cụ thể là tuân thủ theo đúng qui luật tương tác át chế trội (Sự bao gồm mặt của B kìm hãm sự biểu hiện của A, bắt buộc kiểu gene A_B_ quy định màu trắng, kiểu ren A_bb bao gồm màu).

3. Tương tác cộng gộp

*Khái niệm: Là hiện tượng khi bao gồm hai tuyệt nhiều locus ren tương tác với nhau mỗi alen trội đều góp phần làm tăng sự biểu hiện của kiểu hình.

Tỷ lệ đặc trưng: 9A_B_, 3A_bb, 3aaB_ : 1aabb = 15 : 1

*Đặc điểm:

- Tính trạng càng vày nhiều gene tương tác quy định thì sự sai khác về KH giữa các KG càng nhỏ ® tạo buộc phải một phổ BD liên tục.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 121 Sinh 9 0OC Trong Đó Điểm Cực

- Tác động cộng gộp thường là các tính trạng số lượng, năng suất (sản lượng sữa, chiều cao…). Tính trạng số lượng thường gồm phổ biến dị rộng, có thể định lượng được bằng cân, đo, đong, đếm..